Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

Ook dit jaar weer mooie resultaten gekomen uit onderzoek medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Het Houvast 2021.  In totaal zijn er 34 vragenlijsten ontvangen en verwerkt wat een mooi responspercentage is van 92%.

Gemiddelde scores per dimensie:

  • Werktevredenheid: 8,8
  • Rolduidelijkheid: 8,6
  • Vertrouwen in samenwerking: 8,6
  • Ervaren autonomie: 9,6
  • Balans: 7,6
  • Veiligheid: 9,2

Algemene conclusie Buntinx Training & Consultancy:

Het onderzoek naar medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit bij Het Houvast (2021) werd gehouden om een beeld te krijgen van de wijze waarop begeleiders hun werk ervaren. Er is gekeken naar hoe tevreden men is met het begeleidingswerk in deze organisatie (medewerkerstevredenheid) en naar de wijze waarop vijf andere belangrijke dimensies van het werk worden ervaren (rolduidelijkheid, teamsamenwerking, ervaren autonomie, balans, veiligheid). Daarnaast werd aan de respondenten de mogelijkheid tot vrij antwoorden op open vragen.

In het team van Het Houvast liggen de scores in 2021 voor elke dimensie van werktevredenheid wederom aanmerkelijk bovengemiddeld. De uitkomsten scoren op elke indicator hoger dan het brancheprofiel (Branchemagazine Gehandicaptenzorg, Effectory, 2014) en het gemiddeld gegeven rapportcijfer voor werktevredenheid ligt bij Het Houvast duidelijk hoger dan gemiddeld in de gehandicaptensector (zie ook voetnoot p. 33). Het is lastig om hierop verder commentaar te geven omdat vergelijkingsgegevens die rekening houden met doelgroep kenmerken niet beschikbaar zijn. De gemiddelde scores op 'rolduidelijkheid', 'vertrouwen in teamsamenwerking', 'ervaren autonomie' en 'balans' liggen in dezelfde uitkomsten-range als in de voorafgaande jaren met soms (niet meer dan) een tiende punt verschil.

De eindboodschap uit het onderzoek van 2021 kan wederom niet anders zijn dan de boodschap uit voorafgaande jaren: ‘doorgaan op de ingeslagen weg’! De uitkomsten van dit onderzoek en dan vooral de commentaren op de open vragen kunnen best als input dienen voor teamreflectie.

Volledig rapport: Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021